871 57 99 38 - fax 871 57 99 39 middendorf.servera@abogados-mallorca.com

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 del Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’ entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.abogados-mallorca.com/es

TITULAR DE LA PÀGINA WEB:

1. Denominació social: ORATGINA OFFICE, S.L. CIF: B57651903. Domicili: carrer amargor nº 14 3r 4a porta 07500 manacor, balears. Adreça de correu electrònic: veramid@yahoo.es; vera@middendorf-servera.com. Telèfon: 871579938. ACTIVITAT: Advocacia

Ús correcte de la pàgina web: Les presents condicions d’ús, regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.abogados-mallorca.com/es. La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des del mateix moment de l’accés i inici de la navegació per la mateixa, accedint a qualsevol dels seus continguts, des d’aquest mateix moment l’usuari accepta de manera expressa, les presents condicions generals. Així mateix, l’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que ofereix l’entitat, a la web.

L’usuari s’obliga des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web, els continguts i els seus serveis de conformitat a llei, els bons costums i l’ordre públic. Emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix a través de la pàgina web.

MODIFICACIONS: L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS: El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de l’entitat.

Propietat intel·lectual i industrial: Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i / o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS: A l’efecte de les Presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web. L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i / o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUMISION A FUR: Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1 – POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.1.A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ORATGINA OFFICE, S.L. informa a l’Usuari de l’existència d’un diversos fitxers mixtes de dades de caràcter personal denominats CLIENTS / USUARIS WEB creats amb les dades obtingudes a la web per i per a ORATGINA OFFICE, SL i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis oferts a la pàgina web. Aquests fitxers es troben inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

1.2 El client accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la pàgina, o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzat de dades de caràcter personal referides a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin aquestes dades, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, de caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa, li demanem les dades necessàries per als fins a què està destinat l’empresa, que no és altre que és la prestació dels serveis i / o venda de productes contractats.

1.3 El client podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada client a través d’un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: ORATGINA OFFICE, S.L, amb domicili al carrer amargor nº 14 3r 4a porta 07500 manacor, balears, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.

1.4 ORATGINA OFFICE, S.L. informa que si un client vol registrar-se a la web, se li van a demanar tot un seguit de dades com resposta obligatòria tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s’aporten / s’emplenen les dades no tindrà lloc l’alta a la pàgina web de ORATGINA OFFICE, SL Serà obligació de tots els clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada.

1.5 El CLIENT accepta que pugui utilitzar cookies i seguiment de IP’s per tal de recollir dades a efectes estadístics.

1.6 ORATGINA OFFICE, S.L. es compromet en la utilització de les dades incloses en els fitxers anteriorment referits, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la LOPD.

1.7 Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de ORATGINA OFFICE, SL, sent aquesta Societat titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, d’acord amb la normativa vigent, es troben degudament registrats en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. En els formularis del Registre on es demanin dades de caràcter personal, s’han d’assenyalar els diferents camps l’emplenament és necessària per a realitzar el registre corresponent. Així, tret que s’indiqui el contrari les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

1.8 El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb el propietari d’aquesta pàgina web.

1.9 El client i / o usuari accepta que la web pugui utilitzar cookies. Tot això de conformitat amb l’art 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art 4 Reial decret llei 13/2012, amb el seu nova redacció. Que es regula en la política de cookies.

1.10 El client i / o usuari web accepta expressament que les seves dades de caràcter personal siguin utilitzats per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis acceptant expressament la recepció de butlletins informatius, les seves dades només seran utilitzades per gestionar l’enviament de aquest butlletí.

1.11 Vostè autoritza l’enviament de publicitat respecte als nostres serveis i productes de manera seves dades només seran utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les DirecciónCompletaes de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través dels mateixos, seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Tot això de conformitat amb l’art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art 4 Reial decret llei 13/2012, amb la seva nova redacció.

1.12 L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de ORATGINA OFFICE, S.L. fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

POLÍTIQUES DE COOKIES

L’entitat: ORATGINA OFFICE, S.L. CIF / NIF: B57651903. Web: www.abogados-mallorca.com/es. Domicili: carrer amargor nº 14 3r 4a porta 07500 manacor, balears. Adreça de correu electrònic: veramid@yahoo.es; vera@middendorf-servera.com l’informa que de conformitat amb l’art 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI) informa de manera expressa a l’usuari que aquest web: utilitza ‘cookies’ pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les ‘cookies’. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

A) S’entenen per Galetes pròpies: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Què és una ‘galeta’ ?.

Una ‘cookie’ és un fitxer que es descarrega en els llocs web, i que determinades pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tableta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, el que li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip, d’aquesta manera es pretén facilitar la seva propera visita i fer que el lloc resulti més útil a l’personalitzar el seu contingut.

 Com s’utilitzen les ‘cookies’?

En navegar per aquesta pàgina web l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ en el seu terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

• Informació estadística de l’ús del web
• L’connexió de l’usuari per mantenir la sessió activa al web
• El format de la web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.
• Les últimes recerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.
• Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.
• Informació de les enquestes en què ha participat l’usuari.
• Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Tipus de ‘cookies’ utilitzades

1-Aquesta web utilitza tant ‘cookies’ temporals de sessió com ‘cookies’ permanents. Les ‘cookies’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web i les ‘cookies’ permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘cookies’, el web pot utilitzar:

Galetes tècniques

 2-Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Galetes de personalització

 3-Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.

 Galetes publicitàries:

4-Galetes publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

 Galetes de publicitat comportamental:

5-Galetes de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat . Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

Galetes d’anàlisi estadístiques:

6-Galetes d’anàlisi estadístico.-Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de ‘cookies’ s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, per tal d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.

– Galetes de tercers

B) Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies. En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

L’Entitat utilitza en aquest lloc web les galetes següents que es detallen a continuació:

Cookie Pròpia: PHPSESSID Informació: Durada Cookie sesión.Cookie de Tècnica. Estrictament necessària .. Finalitat: Aquesta galeta és usat pel llenguatge de encriptat PHP per permetre que les variables de sessió siguin guardades al servidor web. Aquesta galetes és essencial per al funcionament del web.

COOKIES DE GOOGLE
Cookie de Google: __ga Informació: galetes d’anàlisis estadístiques. Caduca: 2 anys des de creació o actualització. Descripció: (Google). aquesta galeta permet distingir als Usuaris que naveguen pel lloc web, però sense que, en cap cas, ens permeti conèixer la identitat dels mateixos.

Com administrar ‘cookies’ al navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre terminal:

Com administrar les cookies en els ordinadors

Si vols permetre l’ús de cookies del nostre site, si us plau segueix les Següents instruccions.

Google Chrome

1. En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’
2. Dins d’opcions, punxa ‘privacitat’.
 3. Marca ‘permetre l’administració de cookies’.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1. En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.
2. Revisa la pestanya de ‘Privadesa’ assegurant està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
3. Si la configuració d’Internet no és mitjana s’estaran bloquejant les galetes.

Mozilla Firefox

1. En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.
2. Selecciona la icona de Privacitat.
3. Punxa en galetes, i marca: ‘permetre la instal·lació de cookies’.

safari

1. En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.
2. Punxa en la pestanya de ‘Seguretat’ i revisa si l’opció ‘Bloquejar l’Accés de galetes de tercers’ està marcada o no.
3. Punxa en ‘guardar’.

La instal·lació de cookies al Mac

Si tens un Mac i vols permetre l’accés de les nostres cookies en el teu ordinador, si us plau segueix les següents instruccions:

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX

1. Entra en ‘Explorer’ i selecciona ‘Preferències’ a la barra de navegació.
2. Fes scroll cap avall fins que vegis galetes just a sota d’arxius rebuts.
3. Marca ‘No tornar a preguntar’.

Safari en OSX

1. Entra a Safari i selecciona ‘Preferències’ a la barra de navegació.
2.Pincha a la pestanya de ‘Seguretat’ i marca l’opció ‘acceptar cookies’.
3. Selecciona l’opció: ‘Només des del site actual en què estic navegant’.

Mozilla i Netscape en OSX.

1. Entra a ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ ia la part superior del navegador, marca l’opció de ‘Preferències’
2. Fes scroll cap avall fins que vegis galetes just a sota de ‘Privadesa i Seguretat’.
3. Marca l’opció ‘Permetre l’accés de cookies només des del site actual’

 opera

1. Entra en ‘Opera’ i selecciona ‘Menú’ i ‘Paràmetres’ a la barra de navegació.
2. Selecciona ‘Preferències’ i punxa a la pestanya de ‘Avançat’.
3. Marca l’opció ‘Acceptar cookies’ En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar ‘cookies’ per lloc web, el que ofereix un control més precís sobre la privacitat. En aquest cas es pot desactivar ‘cookies’ de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.